ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ     (ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΠΟΥΛΜΑΝ  ΓΙΑ  ΣΠΟΡΑΔΕΣ)                                                                                       CENTRAL  OFFICE  (BUS SERVICE  TO  SPORADES)

Οδός: Νίκης  54                                                                                                                                                                                          Address:  54  Nikis  st.

T.K.  10558  -  ΑΘΗΝΑ                                                                                                                                                             P.C.  10558  -  ATHENS  -  GREECE

Τηλ.  210 3227353                                                                                                                                                                                  Tel.  0030  2103227353

Τηλ.  210 3230582                                                                                                                                                                                  Tel.  0030  2103230582

E-mail. jeta@otenet.gr                                                                                                                                                                                E-mail. jeta@otenet.gr 

www.jeta-tours.gr                                                                                                                                                                                              www.jeta-tours.gr

 

'Ωρες  λειτουργίας  (από 1/6/17): ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ (DAILY): 06:15 Π.Μ. - 15:00 Μ.Μ.

                                                ΣΑΒΒΑΤΟ (SATURDAY):  06:15 Π.Μ - 07:15 Π.Μ.

                                                ΚΥΡΙΑΚΗ (SUNDAY):      06:15 Π.Μ - 07:15 Π.Μ.